زنان درخانه و خشونت در برابر آنها

 خشونتی است که  تجربه ی بسیاری از زنان غربی می شود . یک متفکر غربی "خانه " را خطرناکترین مکان در جامعه ی امروزی می داند .

خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست ، بلکه به قول آنتونی گیدنز – جامعه شناس انگلیسی- "در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن یک جنبه ی متداول هر ازدواج بوده است . تا اواخر قرن نوزدهم ، هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد ، به استثنای آسیب جدی یا قتل . در یک بررسی گزارش شده است : بعضی زنان به نحو دلخراشی مجروح گردیده اند ، آنها از شکستگی استخوانها ، زخم های چاقو و جراحات شدید رنج می برند . بعضی ها را با صندلی بر سرشان کوفته اند ، بعضی را از پله به پائین پرتاب کرده اند و در پای یک نفر با چکش میخی را فرو برده اند .

 در انگلستان از هر چهار قتل یک قتل توسط یکی از اعضای خانواده علیه دیگری صورت می گیرد

آنچه در اذهان وجود دارد این است که زنان در غرب، تحت "حمایت قانون" از این گونه خشونت ها به دور هستند ، اما مطالعه ی آمارها از منابع خودشان ، و بررسی پناهگاه های زنان مضروب ، خلاف آن را نشان می دهد . نگرش پلیس که معمولا از سیاست عدم مداخله در "اختلافات خانوادگی " پیروی می کند ، غالبا هیچ کمکی به زنان نمی کند. هنگامی که از پلیس کمک خواسته می شود ، آنان مداخله ی خود را به آرام کردن مشاجره محدود می کنند ، نه پیگیری اتهامات.

جالب اینجاست که " از هر چهار زن و شوهر آمریکایی تقریبا یکی عقیده دارد که شوهر می تواند دلیل موجهی برای زدن زن داشته باشد

آنچه در غرب تهدیدی برای امنیت زنان است ، خشونت در خانه ها و آزار و تجاوز جنسی در محیط کار است .
 

 همشهری آنلاین

  

 خشونتی است که  تجربه ی بسیاری از زنان غربی می شود . یک متفکر غربی "خانه " را خطرناکترین مکان در جامعه ی امروزی می داند .

خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست ، بلکه به قول آنتونی گیدنز – جامعه شناس انگلیسی- "در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن یک جنبه ی متداول هر ازدواج بوده است . تا اواخر قرن نوزدهم ، هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد همسرش را مورد آزار جسمی قرار دهد ، به استثنای آسیب جدی یا قتل . در یک بررسی گزارش شده است : بعضی زنان به نحو دلخراشی مجروح گردیده اند ، آنها از شکستگی استخوانها ، زخم های چاقو و جراحات شدید رنج می برند . بعضی ها را با صندلی بر سرشان کوفته اند ، بعضی را از پله به پائین پرتاب کرده اند و در پای یک نفر با چکش میخی را فرو برده اند .

 در انگلستان از هر چهار قتل یک قتل توسط یکی از اعضای خانواده علیه دیگری صورت می گیرد

آنچه در اذهان وجود دارد این است که زنان در غرب، تحت "حمایت قانون" از این گونه خشونت ها به دور هستند ، اما مطالعه ی آمارها از منابع خودشان ، و بررسی پناهگاه های زنان مضروب ، خلاف آن را نشان می دهد . نگرش پلیس که معمولا از سیاست عدم مداخله در "اختلافات خانوادگی " پیروی می کند ، غالبا هیچ کمکی به زنان نمی کند. هنگامی که از پلیس کمک خواسته می شود ، آنان مداخله ی خود را به آرام کردن مشاجره محدود می کنند ، نه پیگیری اتهامات.

جالب اینجاست که " از هر چهار زن و شوهر آمریکایی تقریبا یکی عقیده دارد که شوهر می تواند دلیل موجهی برای زدن زن داشته باشد

آنچه در غرب تهدیدی برای امنیت زنان است ، خشونت در خانه ها و آزار و تجاوز جنسی در محیط کار است .
 

 همشهری آنلاین