اینگونه اقدامات مصداق تبلیغات زودرس و غیرقانونی است و ضرورت دارد وزارت کشور برخورد نماید.