باشاعران وطن

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/11

23:07


زبان فارسی زبان شعر، عشق،  زبان احساس، حرف‌های ناگفته، کلمات ناب فارسی، سخنان نغزی که با هیچ سخنی و زبانی نمی توان بر زبان جاری ساخت. زبان گل وعشق ازجدایی تاوصل یابهتربگوییم زبان زندگیست وآنقدر جذاب و شیرین است که قرن ها بر ادبیات جهان درخشیده وهزاران نکته برای گفتن دارد. درادامه باساعدنیوزهمراه باشیدتاشمارابایکی از شاعران جوان‌ کشورآشناکنیم.

مجید قاسم زاده شاعرجوانیست که در دوم شهریورماه 1354درروئین اسفراین ازتوابع خراسان شمالی چشم به جهان گشوده است.

وی ازهمان دوران نوجوانی به گفتن شعرومتون ادبی علاقه ی خاصی نشان می‌داد.

نامبرده کم کم استعدادسرودن شعردراکثریت سبک های مختلف شعری رابرهمگان روشن ساخت و هرروزه باشرکت درمحافل و انجمن های ادبی قلم خودرابارور کرد.

وی در اولین جشنواره سراسری متون ادبی و شعردر یزدبانام "توتم کویر" کسب اثرتحسین شده را به نام خود اختصاص داد.

همچین کتابی بانام کویرستاره باران می شود نیز از آثارشاعران برگزیده این جشنواره منتشرگردید ودردسترس همگان است.

درادامه بامادرساعدنیوزبمانیدواثرتحسین شده مجید قاسم زاده دراین جشنواره را درذیل بخوانید:

[ لحظه ای بامن باش ]

لحظه ای بامن باش

که اگر لحظه‌ای آزرده شودچشمانت

توبدانی شاید که حقیقت اینجاست...

لحظه ای طوفان باش

که تو ویران کنی این دهکده خفت را...

تاکه برپاداری قصری از عزت را...

لحظه ای آتش باش

که توگرمابخشی

این تن منجمد مانده از آن قافله را...

لحظه ای باران باش

لحظه ای باران باش که بشویی ازمن

این همه شک وگمان بدرا...

توکه آدم هستی

و درآن شکی نیست...

لحظه ای انسان باش

که بدانی بودن...که بدانی ماندن..چقدر دشوار است...

لحظه ای با من باش

تابدانی که سرثانیه ها

باتومن می مانم...

درکتاب هستی من نه یکبار...نه صدبار...

که بی مرزتورامی خوانم...

لحظه ای با من باش..

نظرات


تصویری


ویدئو