نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس


93

1398/5/30

22:26


رها کردن زباله توسط برخی مسافران در منطقه گردشگری رحیم آباد گیلان باعث آلودگی زیستی زیست‌ محیطی در این منطقه شده است.

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

نامهربانی مسافران تابستانی با طبیعت گیلان! + عکس

 

تسنیم

ویدئو