کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس


56

1398/6/10

01:12


کافه تلما نام کافه ای در خیابان ایرانشهر تهران است که توسط اتباع افغان راه اندازی شده و اداره می شود.

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

کافه افغانستانی‌ها در تهران + عکس

مهر

تصویری