اس ام اس جدید و زیبا سری ۲۸

منبع: نمکستان

38

1398/6/10

15:43


اس ام اس جدید و زیبا

اس ام اس جدید

آدم های تنها عاشق می شوند

آدم های عاشق ، تنها

مرگ اگر نبود تا ابد دور خودمان می چرخیدیم

اس ام اس جدید و زیبا

مرا دوست بدار

به سان  گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم مرا نگاه کن

اس ام اس جدید و زیبا

خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت در رگ هایم جریان دارد

و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی

اس ام اس جدید و زیبا

به سلامتی دوستانی

که دلگیریشون رو به گردن غروب می اندازن

اس ام اس جدید و زیبا

عاشقم اماعاشق عاشقی که

عشق از او سرچشمه می گیرد

نکند خدا را لابه لای دلتنگی ها گم کنیم

اس ام اس جدید و زیبا

کویر سرگذشت دریایی است که عاشق شده بود

اس ام اس جدید و زیبا

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست

معجزه تویی که بین میلیون ها دوست تکی

اس ام اس جدید و زیبا

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد

و سه تا کوچه و پس کوچه و یک عمر بیابان دارد

اس ام اس جدید و زیبا

چشمهایت معصوم

شور عشقی به دلم ریخته ای

خنده هایت شیرین

شور و شیرین به هم آمیخته ای

شب پر از وسوسه دیدار است

گرم و آرام بیا منتظرم

چشم من بیدار است

اس ام اس جدید و زیبا

تو ماه را دوست داری

من ماه هاست که ، تو را

اس ام اس جدید و زیبا

گفتی خداحافظ

گفتم نمی خواهی مرا ؟

باشد نخواه

کاش می گفتی چرا ؟

اس ام اس جدید و زیبا

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید

خوب به آن حمله نکنید ، بد از آن دفاع کنید

اس ام اس جدید و زیبا

بخشودن کسی که به تو بدی کرده

تصویری


ویدئو