غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس


37

1398/7/30

16:23


معترضان به طرح افزایش بهای بلیط مترو و نابرابری اجتماعی در شیلی فروشگاه ها را غارت کردند.

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

غارت فروشگاه ها توسط معتر‌ضان در شیلی + عکس

 

تصویری


ویدئو