ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس


64

1398/8/7

00:30


سازمان دهندگان این کار اعلام کردند که این ایده سمبل وحدت ملی جدید این کشور پس از روزها اعتراضات ضد دولتی خیابانی است.

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

ز‌نجیره انسانی ۱۷۰ کیلومتری در لبنان + عکس

فرارو