محمد رویانیان، مدیرعامل سابق پرسپولیس برادر خود را از دست داد. مهدی رویانیان که مدتی با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، درگذشت.