استفاده از کیت تخمک گذاری، چه روشی دارد؟

منبع: نی نی بان

31

1398/9/5

16:36


سوال مخاطب نی‌نی‌بان: روش استفاده از کیت تخمکگذاری چگونه می باشد؟
 

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز افتادن دو خط قرمز روی کیت تخمک گذاری نشانه این است که به زمان تخمک گذاری نزدیک شده اید. زمانی که کیت مثبت میشود یعنی در 12-36 ساعت آینده تخمک گذاری انجام می شود. کیت را در توجه طول دوره ماهانه تان از روز خاصی باید هر روز استفاده کنید تا زمانی که مثبت شود. ساعت 12-14 بهترین زمان است. البته بهترین کار این است که با توجه به سختی تعیین دقیق روز تخمک گذاری در روزهایی که پاک هستید هر یک یا دو شب در میان با همسرتان مقاربت داشته باشید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو