چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس


25

1398/11/2

19:58


تعدادی از وزرای دولت پس از پایان جلسه چهارشنبه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات پاسخ گفتند.

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

چهر‌ه خندان ظریف در حیاط پاستور + عکس

مهر

تصویری


ویدئو