اندازه طبیعی فولیکول تخمدان برای بارداری؟!

منبع: نی نی نما

296

1398/11/14

18:11


اندازه فولیکول غالب و طبیعی که برای باردار شدن مناسب است دامنه ای بین 18 تا 36 میلی متر است اما در بیشتر بانوان، اندازه آن بین 22 تا 24 میلی متر گزارش می شود. درحقیقت با یک فولیکول غالب 22 میلی متری نیز بانو می تواند با انجام نزدیکی در زمان تخمک گذاری باردار شود...

اندازه طبیعی فولیکول تخمدان برای بارداری

فولیکول تخمدان چیست؟

در دوران جنینی، سلول های زایای بدوی PGC) Primordial germ cells) از ستیغ اولیه به گنادهای درحال تکامل مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر پیدا می کنند و بعدها همراه با سلول های بافت پوششی تخمدان، فولیکول ها را تشکیل می دهند. در حقیقت فولیکول یک تخمک نابالغ است که توسط تعدادی از سلول های پوششی تخمدان در برگرفته شده و تغذیه می شود. با رسیدن به سن بلوغ و تقریبا مدتی پس از منظم شدن سیکل های ماهانه، هیپوتالاموس هورمون آزاد کننده گنادوتروپین را تولید و رها می کند و این هورمون پس از رسیدن به هیپوفیز قدامی منجر به تولید FSH و LH از آن می شود.

در ابتدا پس از پایان پیدا کردن خونریزی ماهانه، هورمون FSH بر روی مجموعه 15 تا 20 عدد از فولیکول ها تاثیر گذاشته و سبب رشد آنها می شود. از بین این 15 تا 20 مجموعه، فقط یکی از آنها مراحل رشد را به طور کامل سپری کرده و به فولیکول غالب تبدیل می شود. این فولیکول غالب مراحل رشد، پره آنترال و آنترال را پشت سر گذاشته و حدود 24 ساعت پیش از تخمک گذاری به حداکثر اندازه خود می رسد که به آن فولیکول تخمک گذاری یا فولیکول غالب می گوییم. که از نظر اندازه آنقدر بزرگ است که توسط دستگاه هاس سونوگرافی در حوالی زمان تخمک گذاری قابل تشخیص و اندازه گیری خواهد بود.

اندازه فولیکول و جنسیت جنین
اندازه فولیکول غالب که برای باردار شدن مناسب است دامنه ای بین 18 تا 36 میلی متر است اما در بیشتر بانوان، اندازه آن بین 22 تا 24 میلی متر گزارش می شود. درحقیقت با یک فولیکول غالب 22 میلی متری نیز بانو می تواند با انجام نزدیکی در زمان تخمک گذاری باردار شود. اما در این بین بسیاری از بانوان می پرسند که ایا اندازه فولیکول در جنسیت جنین تاثیر دارد؟

آیا اندازه فولیکول در تعیین جنسیت تاثیر دارد؟
شاید جالب باشد بدانید که اندازه فولیکول هیچ ارتباطی با دختر و یا پسر شدن جنین شما ندارد! برای روشن تر شدن این موضوع لازم است توضیحاتی را درمورد تعیین جنسیت جنین هنگام لقاح برای شما شرح دهیم:

می دانیم که در هر سلول 46 عدد و یا 23 جفت کروموزوم وجود دارد که 22 جفت کروموزوم اتوزوم (غیرجنسی) و یک جفت کروموزوم جنسی است. اگر جفت کروموزوم های جنسی فرد XX باشد، جنسیت او زن و اگر XY باشد جنسیت او مرد است.

در طی فرآیند اسپرماتوژنز و یا همان تولید اسپرم، 46 کروموزوم موجود در سلول به صورت قرینه از یکدیگر جدا شده و به یک جفت سلول تبدیل می شود که یکی دارای کرموزوم X و دیگری دارای کروموزوم Y است. این درحالی است که تمامی تخمک های ماده دارای کروموزوم X هستند. اگر در طی لقاح تخمک (که کروموزوم X دارد) با اسپرمی که کروموزوم X دارد ترکیب شود، مجموعه ژنتیکی به صورت XX بوده و جنین دختر خواهد شد و اگر تخمک با اسپرمی که حاوی کروموزوم Y است ترکیب شود، مجموعه ژنتیکی به صورت XY درآمده و جنین پسر خواهد بود.

در خلال این مبحث توضیح دادیم که تمامی تخمک ها دارای کروموزوم x بوده و همانند یکدیگر هستند (گرچه ممکن است در زمان تخمک گذاری، فولیکول های غالب در سیکل های متفاوت اندازه های مختلفی داشته باشند) حال که تمامی آنها حاوی کروموزوم X و مشابه هستد، چگونه ممکن است که اندازه فولیکول در تعیین جنسیت جنین موثر باشد؟

بنابراین وقتی می پرسید که اندازه فولیکول مناسب برای بارداری پسر چقدر است و یا برای پسردار شدن فولیکول باید چه اندازه باشد، در یک کلام می گوییم که اندازه فولیکول ارتباطی به تعیین جنسیت ندارد. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو