دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی + عکس

30

1398/11/14

23:58


دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر روحانی

دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی + عکس

دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی + عکس

دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی + عکس