لیست مشاغل مجاز در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

منبع: برترین ها

5

1399/1/7

22:19


لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مشخص شد.

برترین‌ها: لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت پس از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مشخص شد.

لیست مشاغل مجاز در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو