رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان


منبع: برترین ها

9

1399/2/22

14:48


هفت بهله پرنده شکاری بهبود یافته و تیمار شده که شامل دو عقاب سرطلایی، یک عقاب شاهی، سه بهله سارگپه و یک بهله دلیجه پس از طی کردن دوران نقاهت توسط اداره کل محیط زیست شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در دامنه کوه الوند همدان رهاسازی و به دامن طبیعت بازگردانده شدند.

ایسنا: هفت بهله پرنده شکاری بهبود یافته و تیمار شده که شامل دو عقاب سرطلایی، یک عقاب شاهی، سه بهله سارگپه و یک بهله دلیجه پس از طی کردن دوران نقاهت توسط اداره کل محیط زیست شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در دامنه کوه الوند همدان رهاسازی و به دامن طبیعت بازگردانده شدند.

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

تصویری


ویدئو