شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت


منبع: برترین ها

13

1399/2/22

17:48


رویش دوباره شکوفه‌ها، نوید خودنمایی بهار را در طبیعت می‌دهد؛ شکوفه‌های سرخ و سفید و صورتی در میان کوچه‌باغ‌های دور مانده از دستان تخریب‌گر آدم‌ها، پیام زندگی می‌دهد.

ایسنا: رویش دوباره شکوفه‌ها، نوید خودنمایی بهار را در طبیعت می‌دهد؛ شکوفه‌های سرخ و سفید و صورتی در میان کوچه‌باغ‌های دور مانده از دستان تخریب‌گر آدم‌ها، پیام زندگی می‌دهد.

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

شکوفه‌های اردیبهشت

تصویری


ویدئو