تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس


128

1399/3/23

02:41


هنرهای رزمی باستانی در ویتنام محبوبی خاصی پیدا کرده است.خم کردن میله های فلزی با چشم و سر، حمل اجسام سنگین و دراز کشیدن در مسیر موتورها از دیگر کارهایی است که در معبد هنرهای رزمی هانوی آموزش داده می شود.

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

تصاویری از قدرت نمایی عجیب رزمی کاران ویتنام + عکس

فرارو