اتمام فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

منبع: همگردی

3

1399/7/24

09:32


ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، اتمام فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید صورت پذیرفت.

قضیه چیست؟

حمید فدایی گفت: فصل چهارم کاوش آبراهه ها در ادامه فصل قبلی و در بخش شرقی دروازه نیمه تمام متمرکز و با کاوش بخش عمده ای از مسیر مسدود آبراهه ها همراه بود و در نتیجه آن انتظار می رود موضوع هدایت و دفع آبهای سطحی در این بخش از تختگاه به خوبی انجام شود.

فدایی با اشاره به کشف بقایایی از اسکلت های حیوانی و انسانی در این مرحله از کاوشها که منجر به ایجاد ظرفیتی جدید در مطالعات رویدادهای دوره هخامنشی شده، گفت: در این فصل شاهد بازگشایی و مرمت تعدادی از دریچه های مسدود شده آبراهه ها بودیم که مهمترین آنها دریچه آبراهه محوطه شرقی کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش بود.

سرپرست گروه کاوش آبراهه های تخت جمشید نیز گفت: سال 1396 و در جریان فصل سوم کاوش، در محل دریچه ی A آبراهه ی خاوری دروازه ی ناتمام به تراکمی از اسکلت های انسانی و حیوانی برخورد و این موضوع باعث شد تا در آن زمان با توجه به محدودیت فضای آبراهه و کند شدن روند کار، عملیات به جای قسمت جنوبی، به سمت شمال آبراهه هدایت شود.

علی اسدی گفت: کاوش فصل سوم در این قسمت تا فاصله 33.5 متری ادامه یافت و نهایتا با شناسایی یک اسکلت کامل انسانی به پایان رسید، اما پایان یافتن زمان مجوز کاوش، کار به فصل چهارم موکول شد.

اسدی با اشاره به فعال شدن چندین کارگاه به صوررت همزمان در فصل چهارم کاوش گفت: با توجه به تجربه فصل سوم، پیش بینی می شد که در مسیر یکی از آبراهه ها به اسکلت های انسانی و جانوری برخورد کنیم و با هدف جلوگیری از کند شدن کار و از دست دادن زمان، کارگاه دیگری در فاصله 40 متری کارگاه اول ایجاد و فعال شد.

کشف چهره تراشیده انسان و ۱۰ اسکلت انسانی و حیوانی

کشف چهره تراشیده انسان و 10 اسکلت انسانی و حیوانی

او با اشاره به اینکه اسکلت های جدید در محل جنوب دریچه A پیدا شد، گفت: علاوه بر این اسکلت ها در روزهای پایانی کاوش یک چهره انسانی تراشیده شده بر روز زائده صخره ای دیواره شرقی کارگاه شناسایی شد که در نوع خود جالب توجه بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز همچنین از انجام عملیات استحکام بخشی دیواره و کف کارگاه ایجاد شده بر روی دیوار تختگاه خبر داد و در خصوص مهمترین نتایج حاصل از این کاوش، به بازگشایی بیش از 40 متر از مسیر جنوب آبراهه خاوری دروازه ی ناتمام، شناسایی بقایای 9 اسکلت انسانی و 1 اسکلت حیوانی، شناسایی یک چهره انسانی تراشیده شده بر دیواره شرقی آبراهه خاوری دروازه ناتمام، آشکارسازی بخش بیشتری از نمای دیوار جنوبی تختگاه و یافت قطعات متعدد نقش برجسته و دیگر اجزای کاخهای آن، بازگشایی دریچه هخامنشی مسدود شده بر روی آبراهه حیاط خاوری کاخ آپادانا، بازگشایی دریچه هخامنشی مسدود شده بر روی آبراهه حیاط شمالی کاخ هدیش اشاره کرد.

کشف چهره تراشیده انسان و ۱۰ اسکلت انسانی و حیوانی 2

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو