ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس


4

1399/7/24

10:03


ورزشکارانی که تا به امروز ویروس کرونا مبتلا شده اند.

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

ورزشکارانی که کرونایی شدند + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو