درگیری تن به تن مامور نیروی انتظامی با یک اوباش +فیلم

منبع: ساتین

7

1399/7/24

11:36


یک نفر از اراذل و اوباش با سلاح سرد به مامور انتظامی حمله کرد و در نهایت مامور نیروی انتظامی او را دستگیر کرد.

تصویری


ویدئو