نبی‌الله خون‌میرزایی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اسکله‌های استان بوشهر در ارتباط با صید فانوس‌ماهیان اظهار داشت: همه مجوزها به شرکت‌ها یا افراد ایرانی داده شده که کشتی‌های خارجی را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک یا خریداری شده تجهیز کرده‌اند.