هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها


منبع: همگردی

4

1399/7/24

20:30


اسپوتنیک/ توجه شما را در گالری به تصاویری از هنر یک هنرمند مصری با قرص و دارو جلب می کنیم.

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

هنر نقاشی با قرص و دارو + عکسها

تصویری


ویدئو