در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها


منبع: همگردی

5

1399/7/24

23:31


در های قدیمی، نماد های زیبایی هستند از معماری اصیل ایرانی، این نماد ها قسمتی از تاریخ مردمان طی قرن ها هستند و تعداد محدودی از آن ها برای ما به یادگار مانده اند.

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

در هایی به روی تاریخ + عکسها

تصویری


ویدئو