خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر


منبع: همگردی

7

1399/7/25

18:32


ایرنا/ در جریان نبردهای آذربایجان و ارمنستان، چندین راکت خمپاره از مرز ایران عبور کرد و به دو واحد مسکونی در شهرستان خداآفرین خساراتی زد اما، خوشبختانه به کسی آسیب نرسید.

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

خسارات ترکش های جنگ دو همسایه در خاک ایران + تصاویر

تصویری


ویدئو