معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر


منبع: همگردی

6

1399/7/26

08:31


فرارو/ شهر تومسک مرکز استان تومسک در جنوب غربی سیبری روسیه قرار داد که خانه های چوبی از ویژگی های بارز این شهر محسوب می شود. بسیاری از این خانه ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

معماری منحصر بفرد خانه های چوبی در سیبری + تصاویر

تصویری


ویدئو