تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید


4

1399/7/26

12:09


اسما اسد همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه از روستاهای لاذقیه بازدید کرد.

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

تصاویری از اسما اسد در یک بازدید

 

تصویری


ویدئو