تصویری از پدیده طبیعی روبان

منبع: همگردی

4

1399/8/29

20:30


یک جریان آب سفید از طریق یک کانال گسل مانند در پارک ملی «زهیون» یوتا جریان دارد. زمانی که سطح آب در فصل پاییز پایین می آید، این اتفاق را پدیده «روبان» می گویند.

تصویری از پدیده طبیعی روبان

تصویری


ویدئو