دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر


منبع: همگردی

3

1399/8/29

22:01


طبیعت در زمستان بسیار دیدنی است، حال دانه های برف را از نزدیک ببینید.

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

دانه های برف زیر میکروسکوپ + تصاویر

تصویری


ویدئو