راه حل درمان زخم معده چیست؟

2

1399/9/2

09:30


یک طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان دادعصاره آبی گیاه اشق (با دوز ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) در درمان زخم معده موثر است.

راه حل درمان زخم معده چیست؟

به گزارش بهداشت نیوز، بر پایه نتایج طرح تحقیقاتی " ارزیابی اثر محافظتی عصاره آبی گیاه اُشَق (Dorema ammoniacum D. Don) در مدل حیوانی در درمان اولسر پپتیک " که توسط سمیرا شیرویی با همکاری محمد حسین فرزایی و مهسا هواسی پور در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد مشخص گردید عصاره آبی گیاه اشق در درمان زخم معده موثر است.

نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که بـا استفاده از عصـاره اُشَق مـی تـوان رونـد بهبـود زخم معده را تســریع نمــود.

 از آنجایی که اثر درمانی عصاره در دوز‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت چشمگیری نسبت به دوز ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم آن‌ها داشته و از طرفی دیگر اثر درمانی دوز ۵۰۰ نیز در مقایسه با رانیتیدین قابل قبول می‌باشد، مصرف دوز ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به ۱۰۰۰ میلی گرم به دلیل اثرات نامطلوب احتمالی (در اثر افزایش دوز) توصیه می‌گردد.

در دسترس بودن آسـان، تهیـه ارزان قیمـت، بـوی مطبوع و تأثیر مثبـت آن در تسـریع رونـد بهبـودی زخم معده از ویژگی هـای مثبـت آن بـوده و نقطـه قوت این گیاه دارویی بشمار می‌آید.

 با توجه به مرور مقالات در دسترس به نظـر مـی رسـد ایـن مطالعـه، اولین مورد بررسی تأثیر عصاره اُشَق بـر رونـد ترمیم زخم معده باشد .

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو