با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری هم‌اکنون با تقسیم نمایندگان در سه مکان صحن علنی مجلس، تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه ( مجلس قدیم) و کمیسیون تلفیق با ایجاد ارتباط مجازی بین این مکان‌ها در حال برگزاری است تا مجلس در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل نشود و مسائلی مردم معطل نماند.

برگزاری نشست علنی مجلس در محل صحن مجلس، کمیسیون تلفیق و ساختمان مشروطه

 
 

برگزاری نشست علنی مجلس در محل صحن مجلس، کمیسیون تلفیق و ساختمان مشروطه