‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها

‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها


منبع: همگردی

46

1399/10/19

07:01


غذا دادن به اردکها ساکیان، چین -2020

عکسهای ژانگ لیانهوا

‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها

‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها

‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها

‏غذا دادن به اردک ها در چین + عکسها