ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها


منبع: همگردی

34

1399/10/19

18:31


پانا/ رهاسازی زباله و انباشت پسماند های کرونایی در بستر رود کارون در اهواز و بی توجهی مسئولان شهری باعث نمایان شدن جلوه ای ناخوشایند از این رود زیبا در این شهر شده است.

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها

ساحل کارون و پسماندهای کرونایی + عکسها