گذر از خیابانهای سیل گرفته توسط صندلی در پاریس + عکس

منبع: همگردی

35

1399/10/19

22:01


در سال 1924 پاریسی ها از صندلی برای گذر از خیابان های سیل گرفته استفاده کردند.

گذر از خیابانهای سیل گرفته توسط صندلی در پاریس + عکس