سید حسن نصرالله در اشاره به آشوب اخیر در آمریکا گفت: آنچه در آمریکا اتفاق افتاد صحنه ای است که آمریکایی ها به اجرای آن در دیگر کشورها عادت کرده اند اما ترامپ آن را در کشور خودشان پیاده کرد. در این خصوص باید بررسی و تامل کرد چرا که حقایق آمریکا را نشان داد.

دبیرکل حزب الله افزود: آنچه آمریکایی ها در یک شب شاهد آن بودند نتیجه ناچیز از جنایت هایی که ترامپ طی ۴ سال در سوریه، عراق، یمن و جنایت ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس انجام داد، بود. این اتفاق دروغ بودن دموکراسی آمریکا و خطرناک بودن رسیدن شخصی مثل ترامپ به منصب ریاست جمهوری را نشان می دهد. این خداوند بود که طی ۴ سال گذشته جهان را حفظ کرد چرا که کلید هسته ای دست فردی متکبر، سلطه گر و دیوانه مثل ترامپ است. امیدوارم که روزهای باقیمانده از دوره ترامپ هم به خیر بگذرد.

تکمیل می شود...