بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها


منبع: همگردی

6

1399/11/6

07:00


بوریا، نوعی بافته حصیری است که مواد اولیه آن از نی زار ها و درختان نخل تهیه می شود و کاربرد آن به عنوان زیر انداز، پوشش ‏بام خانه و ساخت خانه های عشایری است. ‏

سهیلا ستایش

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

بوریا بافی، صنعت دستی شیراز + عکسها

تصویری


ویدئو