توانیر: قطعی برق به خاطر کمبود گاز است

منبع: برترین ها

11

1399/11/8

10:03


مدیر کل مدیریت مصرف توانیر گفت: قطعی برق بخاطر کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر از اعداد اعلام شده توسط شرکت گاز است.

فارس: مدیر کل مدیریت مصرف توانیر گفت: قطعی برق بخاطر کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر از اعداد اعلام شده توسط شرکت گاز است.

توانیر: قطعی برق به خاطر کمبود گاز است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو