«امیر حسین قاضی زاده هاشمی»، نایب رئیس مجلس، در رابطه با "انتقاد برخی از نمایندگان به عملکرد هیئت رئیسه مبنی بر اینکه اعضای هیئت رئیسه بیشتر درگیر انتخابات ۱۴۰۰ هستند، گفت: همانطور که ملت بزرگ ایران حق انتقاد دارند، نمایندگان مجلس هم دارای چنین حقی هستند.  اینکه  افراد درگیر  کارهای انتخاباتی هستند یا خیر باید برای چنین اظهارنظری مستندات ارائه کنند و شاهد بیاورند اگر شواهدی دارند که کسی چنین رفتاری داشته اند را ارئه دهند. 

او ادامه داد: براساس نیت خوانی که نمی شود افراد را متهم کرد، بله تعدادی زیادی از نمایندگان مجلس به عنوان رجل سیاسی - مذهبی مطرح هستند و کسانی این قابلیت را دارند تا در عرصه ریاست جمهوری مطرح شوند البته همه اعضای هیئت رئیسه نیستند. اگر منظورشان افراد خاصی است که آن را بفرمایند.