علیرضا نظری با بیان اینکه، بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، گفت: در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام شده این رقم حدود۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه، مصارف بودجه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه حدود ۱۳ درصد رشد کرده است، تاکید کرد، اعتبارات هزینه ای در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵ درصدی را شاهد بوده است. بر این اساس اعتبارات هزینه ای ملی واستانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵ درصدی داشه است.

این نماینده مجلس در خصوص جزئیات دیگر بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ گفت: اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴.۸ درصدی بوده است. همچنین  مجموع اعتبارت تملک سرمایه ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارت سرمایه ای استانی ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نظری ادامه داد،  اعتبرات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

وی افزود، بر اساس جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه دولت، در ناه رئیس جمهور حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ضمن اجرای بودجه لحاظ شده بود که ظاهرا این موضوع در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد. بر این اساسا با توجه به نامه قبلی رئیس جمهور اعتبارات هزینه ای از ۶۸۰ هزار میلیارد به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.یک نماینده مجلس با بیان اینکه، روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اختیار نمایندگان قرار گرفت، گفت: مصارف بودجه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه حدود ۱۳ درصد رشد کرده است.

علیرضا نظری با بیان اینکه، بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، گفت: در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام شده این رقم حدود۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه، مصارف بودجه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه حدود ۱۳ درصد رشد کرده است، تاکید کرد، اعتبارات هزینه ای در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵ درصدی را شاهد بوده است. بر این اساس اعتبارات هزینه ای ملی واستانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵ درصدی داشه است.

این نماینده مجلس در خصوص جزئیات دیگر بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ گفت: اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴.۸ درصدی بوده است. همچنین  مجموع اعتبارت تملک سرمایه ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارت سرمایه ای استانی ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نظری ادامه داد،  اعتبرات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

وی افزود، بر اساس جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه دولت، در ناه رئیس جمهور حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ضمن اجرای بودجه لحاظ شده بود که ظاهرا این موضوع در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد. بر این اساسا با توجه به نامه قبلی رئیس جمهور اعتبارات هزینه ای از ۶۸۰ هزار میلیارد به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.