بانک مرکزی در گزارشی که حکایت از وضعیت اقتصادی و حرکت در مسیر هدف تورمی دارد اشاره ای به وضعیت رشد نقدینگی و اجزای تشیل دهنده آن می کند.

 گزارش این نهاد از حجم پول در دی ماه امسال نشان می دهد که این متغیر نسبت به موقعیت مشابه خود در ماه گذشته ۶۳.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. به جهت مقدار نیز حجم پول در بازه ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است تا در مجموع از نقدینگی ۳ هزار ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی کنونی در اقتصاد ایران ۶۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن در قالب اسکناس و مسکوک و سپرده جاری در گردش باشد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر خروج پول از دایره سرگردانی + نمودار بخوانید.