تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس


26

1399/11/27

23:01


ساکنان دپوک اندونزی با استفاده از فناوری هیدروژنیک برنج تولید می کنند.

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس

تولید برنج به روش مدرن در اندونزی + عکس