آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس


4

1399/11/30

22:23


مسابقات ۲۴ ساعته دی تونا که امسال با تصادف شدیدی در دور پایانی همراه بود.

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

آتش گرفتن وحشتناک خودروها در دور پایانی مسابقه! + عکس

 

تصویری


ویدئو