بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس

بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس


74

1399/12/2

09:00


م/ توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی

بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس

بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس

بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس

بارش برف و توزیع چادر به زلزله زدگان سی سختی + عکس