متن حکم سعید نمکی خطاب به شانه ساز و ناجی  آمده است: به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب می شوید. انتظار می رود با هم آهنگی و مشورت دیگر اعضاء محترم کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی مهندس سیدحسین صفوی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دکتر سید حیدر محمدی مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو را به عنوان دو عضو دیگر کمیته ملی واکسن کووید۱۹ منصوب کرد.

وزیر بهداشت ۲۶ آذر سال جاری نیز مهندس سیدحسین صفوی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دکتر سید حیدر محمدی مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن کووید۱۹ منصوب کرده بود.

همچنین نمکی ۱۳ شهریور سال جاری در احکامی محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر را به عنوان رئیس کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران، سید محمود مسیحا هاشمی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، سیدعلیرضا حسینی رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت‌های دارویی و احسان شمسی کوشکی دبیر کمیته اخلاق در پژوهش نیز به عنوان دیگر اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شده بودند.

همچنین نمکی ۲۸ مهر سال جاری در حکمی دکتر مسعود سلیمانی دودران رییس محترم مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی، دکتر سعیده فخر زاده، رییس محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو با به عنوان اعضای عضو کمیته ملی واکسن کووید۱۹ منصوب کرد.