در کارنامه ای که مرکز آمار از وضعیت قیمتها در بهمن ماه منتشر کرده، تورم ماهانه در بهمن با ۰.۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است.  رفتار متضادتورمی دراین دو مقطع حاکی از اتفاقی مهم در ماه گذشته بود.

گرانی بخش خوراکی ها در بهمن با ۵.۲ درصد رشد ماهانه به مراتب بیشتر از غیر خوراکی ها و دخانیات است تورم بخش غیر خوراکی در این ماه ۱.۱ درصد بوده است. مقایسه ها نشان می‌دهند که بخش غیر خوراکی ها نسبت به دی ماه ۱.۲ واحد درصد کمتر گران شده و بخش خوراکی ها ۴.۳ واحد درصد بیشتر افزایش قیمت بوده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «بهمن گرانی روی کم درآمدها» بخوانید.