راهکار علی مطهری برای بازگشت به برجام

منبع: برترین ها

29

1399/12/2

14:37


علی مطهری نماینده سابق مجلس درباره بازگشت به برجام راهکار ارائه داد.

برترین‌ها: علی مطهری نماینده سابق مجلس درباره بازگشت به برجام راهکار ارائه داد.

راهکار علی مطهری برای بازگشت به برجام

مطالب مشابه