هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس


32

1399/12/2

20:15


در حالی که پس از قطع شدن برق در پورتلند مردم به دنبال مواد غذایی دور ریخته شده و فاسد به زباله دان های فروشگاه مواد غذایی هجوم بردند پلیس پورتلند به دنبال حفاظت از زباله دان های فروشگاه های مواد غذایی است!

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس

هجوم مردم به غذاهای دور ریخته شده فروشگاه ها در آمریکا + عکس