اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو + عکس

3

1399/12/5

11:39


کارتون اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در سال 1400

اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو + عکس

اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو + عکس

 

تصویری


ویدئو