کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس


4

1399/12/5

11:39


در کریمه گورستانی به قدمت رم باستان کشف شد.

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

کشف گورستانی از عهد رم باستان + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو