قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس


5

1399/12/5

20:51


قدم زدن بزها در شهری ساحلی هنگام قرنطینه سراسری انگلیس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

قدم زدن بزها  هنگام قرنطینه سراسری انگلیس + عکس

 

تصویری


ویدئو