شهاب سنگی که آسمان کانادا را نورانی کرد.

منبع: برترین ها

2

1399/12/5

23:37


این شهاب سنگ که یک خط آبی در آسمان از خود بر جای گذاشت، باعث صدها گزارش مختلف به سازمان‌های مشاهده شهاب سنگ شد. اتفاقی که باعث شد برخی‌ها گمان کنند، حمله موشکی رخ داده است.

برترین‌ها: عبور یک شهاب سنگ آسمان کانادا را نورانی کرد.

این شهاب سنگ که یک خط آبی در آسمان از خود بر جای گذاشت، باعث صدها گزارش مختلف به سازمان‌های مشاهده شهاب سنگ شد. اتفاقی که باعث شد برخی‌ها گمان کنند، حمله موشکی رخ داده است.

شهاب سنگی که آسمان کانادا را نورانی کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو